Ústav zemědělské ekonomiky a informací, Mánesova 1453/75, 120 00 Praha 2
Agroporadenství

Navigace
Poradenství
Expertní systémy a metodiky
Expertní systém pro organické hnojení na zemědělské půdě
Příručka Kontrolní listy
Ekonomika pro poradce a manažery
Standardy pro správné agroenvironmentální hospodaření
Kompostování přebytečné travní biomasy
Bilance živin v ekologicky hospodařícím podniku
Hodnocení kvality půdy v ekologicky hospodařícím podniku
Kapesní atlas trav
Čištění odpadních vod
Bioplyn v zemědělství
Program "Evidence hnojení"
Stroje pro chemickou ochranu vinic a ekonomika jejich provozu
Technické a technologické normativy pro podporu rozhodovacích procesů
Rostlinná výroba
Živočišná výroba
Zpracování půdy ve chmelnicích
Využití organických odpadů ze zemědělské výroby a venkovských sídel.
Uplatnění biologických zásad při řízení reprodukce plemenic.
Technologické systémy skladování brambor
Metody regulace vytrvalých plevelů na zemědělské půdě šetrné k životnímu prostředí.
Ošetřování a skladování zrnin ve věžových zásobnících a halových skladech.
Silážování čerstvého pivovarského mláta se sladovým květem a systémy jeho zkrmování u vysokoprodukčních dojnic a ve výkrmu býků.
Pastevní chov zvířat v podmínkách cross compliance
Praktický návod plnění požadavků směrnice Evropského Parlamentu a Rady č. 2008/1/ES o integrované prevenci v podmínkách chovů ho
Inovace technických a technologických systémů pro chov dojnic
Kapesní katalog krmiv
Technologické systémy pro obhospodařování travních porostů v podmínkách horských oblastí LFA a svažitých chráněných krajinných o
Metodická příručka pro chovatele k výrobě konzervovaných krmiv (siláží) z víceletých pícnin a trvalých travních porostů.
Udržitelná výroba a řízení jakosti tuhých paliv na bázi agrárních bioproduktů.
Hospodaření se statkovými hnojivy 2008 - program ke stažení.
Rozhodovací pravidla pro pěstování jarního sladovnického ječmene
Metodika_kalkulace_náklady_zemědělství
Obnovitelné zdroje energie
Hodnocení technologie zakládání porostů
Metodická příručka-Konzumní brambory a brambory na výrobu škrobu
Nitrátová směrnice
Odborné kurzy a studijní materiály pro pedagogy škol TVZ
Vzdělávání v ČR
Zemědělské školy
Informační podpora
Mapa serveru

Uživatelský přístup
  Uživatel:
  Heslo:
 registrovaný uživatel
      VSTUP PRO PORADCE

Přehled e-mailem
  E-mail:

Anketa
Není aktivována žádná anketní otázka.

Web informace
Dnes : út - 13.11.2018
Svátek má : Tibor
Kontaktní email
Nastavit jako titulní stránku
Přidat mezi oblíbené stránky


Jak určím optimální surovinovou skladbu kompostu?
Poslat článek emailem Vytisknout článek Článek : 54193 ; Vydáno : 14.12. 2006 ; Autor : Antonín Slejška
Úloha Vám pomůže vytvořit surovinovou skladbu kompostu s optimálním poměrem živin a vlhkostí.
fiogf49gjkf0d
fiogf49gjkf0d

 

Optimalizace surovinové skladby

Důležitým předpokladem správného kompostování je udržení přiměřené vlhkosti kompostové hromady na počátku a během celého procesu. Tato vlhkost je závislá zejména na pórovitosti zpracovávaného materiálu (čím vyšší pórovitost - tím vyšší vlhkost). Za optimální je považována vlhkost, při které je 70% pórů zaplněno vodou. Počáteční vlhkost kompostové hromady by měla být vyšší než vlhkost zralého kompostu. Pórovitost se činností mikroorganismů zmenšuje, a tím klesá i potřeba vlhkosti. Prakticky je lépe udržovat vlhkost blíže k nižší hranici potřebného rozmezí, zvýšit ji lze snadno, opačná procedura je však dosti problematická a v některých podmínkách i nemožná. Nadměrná vlhkost zabraňuje přístupu vzdušného kyslíku a aerobní fermentace přechází v anaerobní.

Pro stanovení surovinové skladby kompostu je dalším podstatným kriteriem poměr uhlíku (C) k dusíku (N). Poměr C:N zásadně ovlivňuje intenzitu činnosti mikroorganismů, a tím tedy i dobu zrání kompostu, tvorbu humusových látek a samozřejmě také výslednou kvalitu kompostu. Abychom dosáhli u zralého kompostu C:N v rozmezí 25 - 30:1 (vysoká stabilita a agronomická účinnost), je třeba optimalizovat C:N v čerstvém kompostu v rozmezí 30 - 35:1 (Váňa, 1997). Před započetím kompostování je tedy potřeba zjistit druhy a množství organických hmot a odpadů, které chceme kompostovat.

Dále je třeba zajistit minimální množství fosforu v surovinové skladbě 0,2% P2O5 v sušině. Toto množství fosforu je většinou v odpadech a stájových hnojivech zaručeno.

Jsou-li známy výše uvedené vlastnosti kompostovaných materiálů, lze optimalizovat surovinovou skladbu dle následujícího vztahu nebo pomocí některého z programů popsaných níže:

n - počet komponent [-]
Mi - množství jednotlivých komponent [kg]
Ci - obsah uhlíku, C, v sušině [%hm.]
Ni - obsah dusíku, N, v sušině [%hm.]
Wi - vlhkost [%]

Program KOMPOST 2.00

Program je určen pro menší kompostoviště a kompostárny. Program obsahuje databázi organických materiálů s jejich základními vlastnostmi pro optimalizaci surovinové skladby kompostové zakládky. Tuto databázi je možné libovolně rozšiřovat o další materiály vhodné pro kompostování samotným uživatelem programu. Lze tak stanovit skladbu kompostu dle individuálních potřeb každého z uživatelů. Podrobnější informace o vlastnostech materiálů je možné nalézt databázi vlastností zbytkové biomasy, statkových hnojiv a biologicky rozložitelných odpadů.

Vlastní tělo programu (kompost.exe) je vytvořeno v programovacím jazyku Visual Basic. Bylo tak dosaženo nenásilného vzhledu oproti ostatním aplikacím v operačním systému Microsoft Windows. Program KOMPOST 2.00 obsahuje minimální množství funkcí (výpočet poměru uhlíku a dusíku kompostové zakládky, výpočet vlhkosti kompostové zakládky, výpočet obsahu fosforu v podobě P2O5, úpravu současných a vkládání nových dat do databáze organických materiálů).

Databáze organických materiálů (org_mat.mdb), která je programem (kompost.exe) využívána je záměrně vytvořena v aplikaci Microsoft Acces. Je tak pro některé uživatele zjednodušena možnost rozšiřování databáze. Ukládat nové materiály lze však i ve vlastním programu KOMPOST 2.00. Při vkládání většího množství organických materiálů do databáze je však práce v programu zbytečně zdlouhavá.

Pro zdárný běh programu je také důležitý doplňkový soubor (vb5db.dll). Všechny tři soubory musí být umístěny ve společném adresáři či podadresáři.

Práce s programem KOMPOST

Po spuštění souboru kompost.exe se zobrazí okno s názvem "Databáze organických materiálů" rozdělené na dvě části. Levá část je určena k listování v databázi a k výběru materiálů pro sestavovanou surovinovou skladbu kompostové zakládky, pravá část ohraničená rámečkem znázorňuje kompostovou zakládku. Vlevo dole umístěný rolovací pruh umožňuje pohyb v databázi materiálů pro kompostování. Současně s každou změnou materiálu v horním bílém textovém poli se vyobrazí v nižších textových polích vlastnosti tohoto materiálu důležité pro správné stanovení surovinové skladby. Je-li materiál vybrán, je třeba stisknout tlačítko "Vlož", a tím je materiál aplikován do imaginární kompostové zakládky.

V rolovacím poli s názvem "Komponenta" lze vybrat kterýkoli z materiálů a stanovit jeho množství v zakládce vepsáním do textového pole "množství". Během této činnosti se stále mění zobrazené vlastnosti zakládky (poměr C:N, vlhkost a obsah P2O5) v závislosti na podílu jednotlivých materiálů v zakládce, což dovoluje jednoduchou optimalizaci surovinové skladby. Ještě snadnější optimalizace lze dosáhnout, použitím jezdce v pruhu umístěném podél pravého okraje okna. Pohybem jezdce směrem dolů se zvyšuje množství vybraného materiálu a naopak. V případě optimálního poměru C:N je tento údaj vyobrazen zeleně, v opačném případě červeně.

Optimalizace surovinové skladby pro profesionály

Pro velké kompostárny byl vytvořen program Optimalizace surovinové skladby kompostu pracující v prostředí volně šířeného kancelářského balíku OpenOffice.org. Program vyžaduje zadání hodnot obsahů živin a cizorodých látek získaných při rozborech jednotlivých materiálů. Po zadání těchto hodnot a předpokládaného množství jednotlivých materiálů v zakládce jsou vypočteny parametry surovinové skladby a výsledného kompostu. Pokud tyto parametry nevyhovují, tak je možné upravit surovinovou skladbu v optimalizační části programu.

Literatura:

VÁŇA, J.: Výroba a využití kompostů v zemědělství. 2. vyd. Praha: Institut výchovy a vzdělávání Mze ČR 1997. 40s. ISBN 80-7105-144-6

GERGEL, J., KOLÁŘ, L., KUKLÍK, M.: Využití sedimentů z rybníků a drobných vodních toků k zúrodnění zemědělských půd. www.ceu.cz/puda/Metodika/default.htm

 

Přílohy

Optimalizace surovinové skladby kompostu
Program pro výpočet optimální surovinové skladby kompostu na základě rozborů vlastností jednotlivých surovin (složek kompostu). Ve zkomprimovaném souboru (ZIP) je obsažen originální soubor spustitelný v kancelářském balíku OpenOffice.org a jeho kopie exportovaná do formátu XLS (v té však nefunguje optimalizační makro).
KOMPOST 2.00
program ve Visual Basicu 5 se skládá ze čtyř souborů, které stačí nahrát do jednoho adresáře a spustit kompost.exe (zazipováno na 323 kB). Podrobnosti o programu naleznete v příspěvku k semináři BIOODPAD 2002.

Doporučené články

Program "Composter" a možnosti jeho využití při optimalizaci surovinové skladby kompostu
Optimalizace surovinové skladby při kompostování zbytkové biomasy
Optimalizace surovinové skladby při kompostování zbytkové biomasy
Počítačový program pro optimalizaci surovinové skladby kompostu

Diskuse

Vložit nový dotaz či komentář

Klíčová slova

kompost, surovinová skladba, optimalizace, živiny, dusík, uhlík, fosfor, vlhkost

Autoři úlohy

Antonín Slejška, Michal Macourek, Jaroslav Váňa


Aplikace
Infopult
Terminologický slovník
Agronavigátor Set

Registry
Registr poradců MZe

Kalendář akcí
Předchozí měsíc listopad 2018 Přístí měsíc
Po Út St Čt So Ne
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 1 2

Dnešní články
Hodnocení jakosti hospodaření zemědělského podniku se zaměřením na dodržování zákonných požadavků EU,správné zemědělské praxe a legislativy ČR
Ekonomika a rentabilita pěstování brambor
Metodika řádného způsobu uložení hnoje na zemědělské půdě
Metodika pro používání technologických vod na zemědělské půdě
Metodický návod pro hospodaření ve zranitelných oblastech
Technologie pěstování brambor zaměřené na ochranu půdy, vody a biodiverzity
Využití luskovino-obilních směsek pro zlepšení půdní úrodnosti a jako půdoochranné pěstitelské technologie
Metodická příručka pro využití minoritních plodin v systému půdo-ochranných technologií
Silážování vlhkého mačkaného zrna konzervovaného chemickým přípravkem založeným na bázi kyseliny propionové a mravenčí
Využití Informačních zdrojů pro posouzení erozního ohrožení zemědělské půdy

Nejčtenější články
Zemědělský poradce ve stáji - II. Telata
Hořčice
Jaké množství statkových hnojiv produkuji?
Úvod k expertnímu systému pro organické hnojení na zemědělské půdě
Jakou potřebuji skladovací kapacitu pro statková hnojiva?
Informace o systému kontrol podmíněnosti v ČR
Jaké jsou ztráty živin při skladování hnoje?
Jak určím optimální surovinovou skladbu kompostu?
Schéma manipulace s hnojem
Jaké mechanizační a přepravní prostředky budu potřebovat?

Navštivte také
Zobrazit předchozí počet záznamů : 5 Zobrazit následující
Ministerstvo zemědělství ČR

Ministerstvo zemědělství ČR
Knihovna Antonína Švehly

Knihovna Antonína Švehly
Zemědělská výroba v tabulkách a číslech

Zemědělská výroba v tabulkách a číslech
Cross Compliance - kontrola podmíninosti

Cross Compliance - kontrola podmíninosti
PORTÁL FARMÁŘE

PORTÁL FARMÁŘE