Ústav zemědělské ekonomiky a informací, Mánesova 1453/75, 120 00 Praha 2
Agroporadenství

Navigace
Poradenství
Expertní systémy a metodiky
Expertní systém pro organické hnojení na zemědělské půdě
Příručka Kontrolní listy
Ekonomika pro poradce a manažery
Standardy pro správné agroenvironmentální hospodaření
Kompostování přebytečné travní biomasy
Bilance živin v ekologicky hospodařícím podniku
Hodnocení kvality půdy v ekologicky hospodařícím podniku
Kapesní atlas trav
Čištění odpadních vod
Bioplyn v zemědělství
Program "Evidence hnojení"
Stroje pro chemickou ochranu vinic a ekonomika jejich provozu
Technické a technologické normativy pro podporu rozhodovacích procesů
Rostlinná výroba
Živočišná výroba
Zpracování půdy ve chmelnicích
Využití organických odpadů ze zemědělské výroby a venkovských sídel.
Uplatnění biologických zásad při řízení reprodukce plemenic.
Technologické systémy skladování brambor
Metody regulace vytrvalých plevelů na zemědělské půdě šetrné k životnímu prostředí.
Ošetřování a skladování zrnin ve věžových zásobnících a halových skladech.
Silážování čerstvého pivovarského mláta se sladovým květem a systémy jeho zkrmování u vysokoprodukčních dojnic a ve výkrmu býků.
Pastevní chov zvířat v podmínkách cross compliance
Praktický návod plnění požadavků směrnice Evropského Parlamentu a Rady č. 2008/1/ES o integrované prevenci v podmínkách chovů ho
Inovace technických a technologických systémů pro chov dojnic
Kapesní katalog krmiv
Technologické systémy pro obhospodařování travních porostů v podmínkách horských oblastí LFA a svažitých chráněných krajinných o
Metodická příručka pro chovatele k výrobě konzervovaných krmiv (siláží) z víceletých pícnin a trvalých travních porostů.
Udržitelná výroba a řízení jakosti tuhých paliv na bázi agrárních bioproduktů.
Hospodaření se statkovými hnojivy 2008 - program ke stažení.
Rozhodovací pravidla pro pěstování jarního sladovnického ječmene
Metodika_kalkulace_náklady_zemědělství
Obnovitelné zdroje energie
Hodnocení technologie zakládání porostů
Metodická příručka-Konzumní brambory a brambory na výrobu škrobu
Nitrátová směrnice
Odborné kurzy a studijní materiály pro pedagogy škol TVZ
Vzdělávání v ČR
Zemědělské školy
Informační podpora
Mapa serveru

Uživatelský přístup
  Uživatel:
  Heslo:
 registrovaný uživatel
      VSTUP PRO PORADCE

Přehled e-mailem
  E-mail:

Anketa
Není aktivována žádná anketní otázka.

Web informace
Dnes : út - 13.11.2018
Svátek má : Tibor
Kontaktní email
Nastavit jako titulní stránku
Přidat mezi oblíbené stránky


Jakou potřebuji skladovací kapacitu pro statková hnojiva?
Poslat článek emailem Vytisknout článek Článek : 54191 ; Vydáno : 14.12. 2006 ; Autor : Antonín Slejška
Úloha informuje o pravidlech udávajících minimální skladovací kapacity pro vyprodukovaná statková hnojiva. Dále obsahuje sadu doporučení, jak optimalizovat využití již stávajících skladovacích kapacit.
fiogf49gjkf0d
fiogf49gjkf0d

Skladování statkových hnojiv

Podle vyhlášky č. 274/1998 Sb. musí kapacita skladovacích prostor odpovídat skutečné produkci hnoje, popřípadě jiných tuhých statkových hnojiv za 6 měsíců; toto ustanovení se však nevztahuje na statková hnojiva uložená na zemědělské půdě před jejich použitím. Jímky musí kapacitně odpovídat minimálně čtyřměsíční předpokládané produkci u kejdy a minimálně tříměsíční předpokládané produkci u močůvky a hnojůvky, a to v závislosti na klimatických a povětrnostních podmínkách regionu. Při provozu jímek musí být vyloučen přítok povrchových vod do jímky. Potřebné skladovací kapacity na tekutá statková hnojiva však vycházejí z reálných možností jejich aplikace. Je potřeba mít dostatek vhodných ploch, ať již v podniku nebo u smluvních partnerů. Pokud se v současné době plánuje dostavba skladovacích kapacit, je nejvhodnější počítat je na 6 – 7 měsíční produkci kejdy nebo jiných tekutých statkových hnojiv. Tekutá statková hnojiva aplikovaná v optimálním období pak mohou být lépe využita pro výživu rostlin.

Ze stájí, skladišť hnojiv a statkových hnojiv, uskladněných objemných krmiv ani z ostatních prostor nesmí unikat žádné závadné látky (§ 39 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách).

Ve zranitelných oblastech musí být kapacita skladovacích prostor dostatečná pro uskladnění statkových hnojiv v období zákazu hnojení podle nařízení vlády č. 103/2003 Sb. a v období, kdy nelze hnojit s ohledem na půdně–klimatické podmínky zranitelné oblasti a pěstované plodiny. Uložení hnoje přímo na zemědělské půdě ve zranitelných oblastech je přípustné pouze v případě, že nedojde ke znečištění ani k ohrožení jakosti povrchových ani podzemních vod, a to nejdéle po dobu 9 měsíců. Umístění hnoje na stejném místě je možné opakovat nejdříve po čtyřech letech kultivace půdy v rámci obhospodařování pozemku.

Ze zjištění v praxi vyplývá, že část skladovacích kapacit úplně chybí a další část je buď ve špatném stavebně-technickém stavu nebo již za hranicí své životnosti. Problémy však není nutné vždy řešit novou výstavbou, často mohou pomoci např. tato opatření:

 • zvýšení sušiny kejdy (snížení spotřeby technologické vody, oddělení čisté vody od znečištěné apod.),
 • využití vzdálenějších nádrží či jímek, např. s využitím potrubní dopravy,
 • rekonstrukce betonových jímek s využitím nových materiálů (plasty, fólie apod.),
 • zastřešení hnojiště (odstranění problémů s hnojůvkou),
 • využití silážních žlabů ke skladování hnoje,
 • vhodné střídání plodin z hlediska optimálního rozvozu statkových hnojiv,
 • využití technologií faremního zpracování exkrementů (separace kejdy, výroba bioplynu),
 • změna technologie ustájení (přechod na hlubokou podestýlku vyřeší problémy s močůvkou).

Postup výpočtu požadovaných minimálních skladovacích kapacit pro průměrnou produkci statkových hnojiv

Příklad pro chov krav:

1. počet dobytčích jednotek po přepočtu dle koeficientu (pokud chybí vlastní údaje): údaje z tabulky 3B vyhlášky č. 274/1998 Sb. (viz tabulka 3)

Počet DJ = Počet kusů x koeficient 1,3

2. skladovací kapacity:

 1. hnoje s rozlišením, zda jde o podukci hnoje z hluboké podestýlky, či z produkce chlévské mrvy
 2. kejdy s rozlišením, zda je ředěná, či neředěná
 3. močůvky s rozlišením, zda je ředěná, či neředěná

Kapacita = počet DJ x koeficient skladovacích ploch

 

Přílohy

Výpočet produkce statkových hnojiv a skladovací kapacity
Program pro zjednodušení výpočtu produkce statkových hnojiv a skladovací kapacity - při průměrné spotřebě steliva a v přepočtu na dobytčí jednotku. Ve zkomprimovaném souboru (ZIP) je obsažen originální soubor spustitelný v kancelářském balíku OpenOffice.org a jeho kopie exportovaná do formátu XLS.

Legislativa

274/1998 Sb. - Vyhláška MZe o skladování a způsobu používání hnojiv (účinnost od: 13. prosince 2000)

Doporučené články

Stávající a budoucí požadavky na zpracování vedlejších živočišných produktů včetně hnoje na kompostárnách a bioplynových stanicích
Bioplyn z odpadů živočišné výroby

Diskuse

Vložit nový dotaz či komentář

Klíčová slova

statková hnojiva, skladování, hnůj, kejda, močůvka, jímka,

Autoři úlohy

Jan Klír, Antonín Slejška, Petr Tluka


Aplikace
Infopult
Terminologický slovník
Agronavigátor Set

Registry
Registr poradců MZe

Kalendář akcí
Předchozí měsíc listopad 2018 Přístí měsíc
Po Út St Čt So Ne
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 1 2

Dnešní články
Hodnocení jakosti hospodaření zemědělského podniku se zaměřením na dodržování zákonných požadavků EU,správné zemědělské praxe a legislativy ČR
Ekonomika a rentabilita pěstování brambor
Metodika řádného způsobu uložení hnoje na zemědělské půdě
Metodika pro používání technologických vod na zemědělské půdě
Metodický návod pro hospodaření ve zranitelných oblastech
Technologie pěstování brambor zaměřené na ochranu půdy, vody a biodiverzity
Využití luskovino-obilních směsek pro zlepšení půdní úrodnosti a jako půdoochranné pěstitelské technologie
Metodická příručka pro využití minoritních plodin v systému půdo-ochranných technologií
Silážování vlhkého mačkaného zrna konzervovaného chemickým přípravkem založeným na bázi kyseliny propionové a mravenčí
Využití Informačních zdrojů pro posouzení erozního ohrožení zemědělské půdy

Nejčtenější články
Zemědělský poradce ve stáji - II. Telata
Hořčice
Jaké množství statkových hnojiv produkuji?
Úvod k expertnímu systému pro organické hnojení na zemědělské půdě
Jakou potřebuji skladovací kapacitu pro statková hnojiva?
Informace o systému kontrol podmíněnosti v ČR
Jaké jsou ztráty živin při skladování hnoje?
Jak určím optimální surovinovou skladbu kompostu?
Schéma manipulace s hnojem
Jaké mechanizační a přepravní prostředky budu potřebovat?

Navštivte také
Zobrazit předchozí počet záznamů : 5 Zobrazit následující
Ministerstvo zemědělství ČR

Ministerstvo zemědělství ČR
Knihovna Antonína Švehly

Knihovna Antonína Švehly
Zemědělská výroba v tabulkách a číslech

Zemědělská výroba v tabulkách a číslech
Cross Compliance - kontrola podmíninosti

Cross Compliance - kontrola podmíninosti
PORTÁL FARMÁŘE

PORTÁL FARMÁŘE