Ústav zemědělské ekonomiky a informací, Mánesova 1453/75, 120 00 Praha 2
Agroporadenství

Navigace
Poradenství
Expertní systémy a metodiky
Expertní systém pro organické hnojení na zemědělské půdě
Příručka Kontrolní listy
Ekonomika pro poradce a manažery
Standardy pro správné agroenvironmentální hospodaření
Kompostování přebytečné travní biomasy
Bilance živin v ekologicky hospodařícím podniku
Hodnocení kvality půdy v ekologicky hospodařícím podniku
Kapesní atlas trav
Čištění odpadních vod
Bioplyn v zemědělství
Program "Evidence hnojení"
Stroje pro chemickou ochranu vinic a ekonomika jejich provozu
Technické a technologické normativy pro podporu rozhodovacích procesů
Rostlinná výroba
Živočišná výroba
Zpracování půdy ve chmelnicích
Využití organických odpadů ze zemědělské výroby a venkovských sídel.
Uplatnění biologických zásad při řízení reprodukce plemenic.
Technologické systémy skladování brambor
Metody regulace vytrvalých plevelů na zemědělské půdě šetrné k životnímu prostředí.
Ošetřování a skladování zrnin ve věžových zásobnících a halových skladech.
Silážování čerstvého pivovarského mláta se sladovým květem a systémy jeho zkrmování u vysokoprodukčních dojnic a ve výkrmu býků.
Pastevní chov zvířat v podmínkách cross compliance
Praktický návod plnění požadavků směrnice Evropského Parlamentu a Rady č. 2008/1/ES o integrované prevenci v podmínkách chovů ho
Inovace technických a technologických systémů pro chov dojnic
Kapesní katalog krmiv
Technologické systémy pro obhospodařování travních porostů v podmínkách horských oblastí LFA a svažitých chráněných krajinných o
Metodická příručka pro chovatele k výrobě konzervovaných krmiv (siláží) z víceletých pícnin a trvalých travních porostů.
Udržitelná výroba a řízení jakosti tuhých paliv na bázi agrárních bioproduktů.
Hospodaření se statkovými hnojivy 2008 - program ke stažení.
Rozhodovací pravidla pro pěstování jarního sladovnického ječmene
Metodika_kalkulace_náklady_zemědělství
Obnovitelné zdroje energie
Hodnocení technologie zakládání porostů
Metodická příručka-Konzumní brambory a brambory na výrobu škrobu
Nitrátová směrnice
Odborné kurzy a studijní materiály pro pedagogy škol TVZ
Vzdělávání v ČR
Zemědělské školy
Informační podpora
Mapa serveru

Uživatelský přístup
  Uživatel:
  Heslo:
 registrovaný uživatel
      VSTUP PRO PORADCE

Přehled e-mailem
  E-mail:

Anketa
Není aktivována žádná anketní otázka.

Web informace
Dnes : st - 14.11.2018
Svátek má : Sáva
Kontaktní email
Nastavit jako titulní stránku
Přidat mezi oblíbené stránky


Využití luskovino-obilních směsek pro zlepšení půdní úrodnosti a jako půdoochranné pěstitelské technologie
Poslat článek emailem Vytisknout článek Článek : 139166 ; Vydáno : 29.12. 2016 ; Autor : Ing. Josef Kořínek
Metodika

Cíl metodiky
Hlavním cílem této metodiky je napomoci reintrodukci a rozšíření pěstování luskovin a luskovino-obilních směsek a zvýšení jejich zastoupení v osevních sledech za účelem zlepšení půdní úrodnosti a jako prostředek půdoochranné pěstitelské technologie.
V posledních letech došlo k výraznému poklesu osevních ploch luskovin. Příčinou je nízká konkurenceschopnost ve srovnání tržně atraktivními plodinami, jako jsou v současnosti obiloviny, kukuřice a řepka. K tomu přistupuje často nesprávná agrotechnika.
Absence pravidelného zařazování leguminóz do osevních sledů v našich půdně-klimatických podmínkách však může znamenat nejen negativní vliv na půdní úrodnost, ale má i značně nepříznivé důsledky na agroekologický stav krajiny. Lze tvrdit, že zlepšující vliv leguminóz na půdní úrodnost má možná větší význam, než je jejich využití v potravinářství a v krmivářství.
V současnosti dochází v České republice k velmi závažným degradačním procesům v půdách, a tím k poškozování jejich funkcí. Důsledky degradace půd mohou vést k omezení nebo i úplnému zničení jejich produkčních i mimoprodukčních funkcí.
Jak je známo, hlavními faktory, které způsobují degradaci půd, patří zejména vodní a větrná eroze, utužení půd, zastavování území, ztráta organické hmoty, acidifikace a kontaminace půd. Všechny tyto typy degradace spolu vzájemně souvisí, podmiňují se a vytvářejí řetězové reakce, které lze jen obtížně eliminovat a navrátit půdu do původního stavu.
V ČR je vodní erozí potenciálně ohroženo 67 % zemědělské půdy, nejohroženější půdy erozí jsou na 35 % území ČR. Různým stupněm větrné eroze je v ČR potenciálně ohroženo přibližně 18 % zemědělské půdy (nejvyšším stupněm je ohroženo 3,2 %, silně ohroženo je 1,8 % zemědělské půdy). Acidifikací je vysoce ohroženo 43 % půd ČR. Utužením je v ČR ohroženo kolem 49 % zemědělských půd.
Zásadním problémem s negativními dopady na půdu je postupný pokles obsahu organické hmoty v půdách (dehumifikace), který je způsoben především razantním poklesem stavů hospodářských zvířat v uplynulých 25 letech. Důsledkem poklesu stavů skotu byla nižší potřeba píce a snížení osevních ploch pícnin a leguminóz.
Při pěstování luskovin hraje důležitou roli jejich zvýšená citlivost k různým výkyvům v prostředí, která je příčinou jejich výnosové nestability. Pěstování luskovin, pšenice a ječmene ve směskách má stabilizující efekt na jejich výnosy ve srovnání s monokulturou. To přispívá ke zlepšení rentability pěstování luskovin.

 

Ke stažení zde


Aplikace
Infopult
Terminologický slovník
Agronavigátor Set

Registry
Registr poradců MZe

Kalendář akcí
Předchozí měsíc listopad 2018 Přístí měsíc
Po Út St Čt So Ne
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 1 2

Dnešní články
Hodnocení jakosti hospodaření zemědělského podniku se zaměřením na dodržování zákonných požadavků EU,správné zemědělské praxe a legislativy ČR
Ekonomika a rentabilita pěstování brambor
Metodika řádného způsobu uložení hnoje na zemědělské půdě
Metodika pro používání technologických vod na zemědělské půdě
Metodický návod pro hospodaření ve zranitelných oblastech
Technologie pěstování brambor zaměřené na ochranu půdy, vody a biodiverzity
Využití luskovino-obilních směsek pro zlepšení půdní úrodnosti a jako půdoochranné pěstitelské technologie
Metodická příručka pro využití minoritních plodin v systému půdo-ochranných technologií
Silážování vlhkého mačkaného zrna konzervovaného chemickým přípravkem založeným na bázi kyseliny propionové a mravenčí
Využití Informačních zdrojů pro posouzení erozního ohrožení zemědělské půdy

Nejčtenější články
Zemědělský poradce ve stáji - II. Telata
Hořčice
Jaké množství statkových hnojiv produkuji?
Úvod k expertnímu systému pro organické hnojení na zemědělské půdě
Jakou potřebuji skladovací kapacitu pro statková hnojiva?
Informace o systému kontrol podmíněnosti v ČR
Jaké jsou ztráty živin při skladování hnoje?
Jak určím optimální surovinovou skladbu kompostu?
Schéma manipulace s hnojem
Jaké mechanizační a přepravní prostředky budu potřebovat?

Navštivte také
Zobrazit předchozí počet záznamů : 5 Zobrazit následující
Ministerstvo zemědělství ČR

Ministerstvo zemědělství ČR
Knihovna Antonína Švehly

Knihovna Antonína Švehly
Zemědělská výroba v tabulkách a číslech

Zemědělská výroba v tabulkách a číslech
Cross Compliance - kontrola podmíninosti

Cross Compliance - kontrola podmíninosti
PORTÁL FARMÁŘE

PORTÁL FARMÁŘE